Rekrutacja

Nie zawsze szkoła spełnia oczekiwania młodzieży. Wielu dziewczętom i chłopcom trudno odnaleźć się nie tylko w szkole ale też w środowisku rówieśniczym. Jesteśmy po to aby zapewnić wszechstronną pomoc  Twojemu dziecku w procesie  uczenia się, w  rozwijaniu samodzielności i aktywności, w wypełnianiu norm i zasad  współżycia oraz współdziałania, a także doskonalenia we wszystkich sferach życia osobistego.

Do szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci i młodzież według zasad rekrutacji Ośrodka. Wychowankowie przyjmowani są na prośbę rodziców/opiekunów prawnych na czas kształcenia wskazany w orzeczeniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka

Wraz ze skierowaniem do Ośrodka rodzic/opiekun prawny przesyła niezbędne dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka, które znajdują się w zakładce "Dokumenty".

W wyjątkowych wypadkach może zostać przyjęty wychowanek, który nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile taki wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie takiego orzeczenia został już złożony lub zostanie złożony niezwłocznie do właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W uzasadnionych przypadkach, na własną prośbę wychowanek może pozostać w Ośrodku do ukończenia 21-ego roku życia w celu ukończenia szkoły.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat kierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z sekretariatem MOS " Pałacyk"

tel/fax: 48/332 45 5948/332 46 03
tel. kom.: 605 056 138 w godzinach 8 - 16